phongvan

0 Likes
   Joined Jun 17, 2022
Space Media JSC là ??n v? tiên phong và có thâm niên 15 n?m trong l?nh v?c Marketing Online.
Khách hàng c?a chúng tôi g?m nhi?u th??ng hi?u l?n nh?: Microsoft, Vingroup, Hoàng Anh Gia Lai...
M?t s? s?n ph?m n?i b?t c?a chúng tôi nh?:
bietduoc.net Chuyên trang thu?c và s?c kh?e
hoidau.vn Chuyên trang v? r?ng tóc hói ??u
rungtoc.net Chuyên trang v? r?ng tóc hói ??u
caolon.net Chia s? ph??ng pháp t?ng chi?u cao
docqua.com Chuyên bán hàng ??c nh?t th? tr??ng
nghesy.net Chia s? tin t?c v? gi?i showbiz
 
Do nhu c?u m? r?ng th? tr??ng và phát tri?n chi nhánh phía Nam, chúng tôi c?n tuy?n nhân s? thu?c l?nh v?c Sales - Marketing và Hành chính
 
R?t mong nh?n ???c s? h?p tác c?a quý tr??ng và s? h? tr? c?a các b?n sinh viên.
Chúng tôi có nh?ng ch??ng trình, giúp nhân viên t? n?m th? 2-3 có th? b?t ??u v?a h?c v?a làm, t?ng ki?n th?c, tr?i nghi?m và thu nh?p.
 
Xin chân thành c?m ?n và chúc h?p tác thành công,
CEO – ?? Th?y Tiên
Explore the Webcams of the World!